CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Giám Đốc Công ty Hiệp Hòa chúng tôi đã từng tham gia các dự án sau đây:

2000 - 2001

Kiểm tra, đánh giá hệ thống Cơ và Điện cho các nhà máy gia công giày thuộc tập đoàn Nike - Mỹ với tổng diện tích trên 200,000 m2

2001

2002

2003

2004

2004 - 2005

2005 - 2006

Công ty Hiệp Hòa chúng tôi đã thiết kế các dự án sau đây:

2006 - 2007

2007

2008

2009