CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

2004

  • Kiểm tra, đánh giá hệ thống Cơ và Điện cho Nhà máy sữa Cô gái Hà Lan - Huyện Thuận An, Bình Dương
  • Giám sát an toàn công trình mở rộng Nhà máy Sơn ICI Việt Nam - Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh